PROCESNE IZBOLJŠAVE 2017/2018

OPERACIJA: KOMUNIKACIJA 2018
Opis operacije: Zunanji svetovalci izvajajo v okviru operacije svetovalne storitve, s katerimi optimizirajo poslovne procese v podjetju na področjih komunikacije, prenosa informacij, priprave informacij za prenos, organizacije časa, izboljšanja medosebnih odnosov s pomočjo učinkovitega komuniciranja in ustreznega delegiranja nalog ter operacij s strani vodij in nadrejenih.

Cilji operacije: V okviru „Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju v obdobju 2014 – 2020“ se izvaja operacija KOMUNIKACIJA 2018 s ciljem optimizacije komunikacijskih procesov znotraj podjetja in navzven ter optimizacija proizvodnih procesov, na podlagi celovite in optimizirane uporabe informacij, na podlagi programa BENDEX.

Namen operacije:
– Izboljšanje komunikacije
– Časovna optimizacija
– Hitrejši in učinkovitejši prenos informacij
– Racionalno poslovanje
– Boljša delovna klima
– Boljši medsebojni odnosi

Rezultati operacije:

Predvideni rezultati
– Optimizacija komunikacijskih procesov znotraj podjetja in navzven
– S kupci vzpostaviti enostavnejše komunikacijske poti in posledično poenostaviti prodajne procese
– Vzpostavitev sistema učinkovitega delegiranja delovnih nalog
– Optimizacija pretoka informacij po horizontali in vertikali
– Učinkovit sistem izrabe informacij iz programa BENDEX

Doseženi rezultati:
KOMUNIKACIJA
Po analizi načina komuniciranja in komunikacijskih poti so svetovalci pripravili nabor ukrepov, ki jih že izvajamo oz. jih vpeljujemo. Dobili smo vpogled v to, katere komunikacijske poti so nam na voljo, kako naj jih bolje izkoristimo in pripravili sistem njihove uporabe. Postavili smo pravila o tem, kako komuniciramo drug z drugim. Ukvarjali smo se z besedno in nebesedno komunikacijo, z reševanjem konfliktnih situacij in ta znanja že koristimo.

Na primerih iz našega vsakdana so nam izvajalci pokazali, kako pomembno je posvetiti več pozornosti temu področju, saj občutno vpliva na vse ostale operacije in oddelke, ki so v podjetju. Osredotočenost zgolj na stranke je premalo za uspešno delo.

Dogovorili smo se, kako bomo redne večje stranke, ki še ne naročajo s pomočjo Bendexa, seznanili s programom in jih naučili uporabe ter na tak način zmanjšali pritisk na prodajno ekipo, hkrati pa skrajšali čas naročila.

PRENOS INFORMACIJ
Vpeljali smo nekaj konkretnih novosti, kot na primer telefonski odzivnik, preverjanje informacij v Bendexu, vpisne mape, redni sestanki in koordinacije po oddelkih, mesečni nagovori zaposlenih s strani vodstva. Vodje so osvojili sistem vodenja sestankov in pisanja učinkovitih zapisnikov.

Z delavci v proizvodnji smo se dogovorili za sistem komuniciranja s strankami, ko le-te želijo vstopati v proizvodno halo, kamor je prepovedano. Predstavili smo jim koristi vpisnih map in jih podučili, kako naj vpisujejo – kar se že dogaja.

PRIPRAVA INFORMACIJ ZA PRENOS
Veliko smo naredili tudi na področju informacijskega kroga. Vzpostavili smo ga, narisali in zdaj ga razumejo vsi zaposleni. To je pomembno tudi zaradi upoštevanja organizacijske strukture in preprečevanja preskakovanja hierarhije (neupoštevanje namreč vodi v izgubo informacij in motenje delovnih procesov, hkrati pa povzroča nejevoljo med zaposlenimi).

Seveda smo se tudi komunikaciji s strankami intenzivno posvečali, predvsem z oddelkom prodaje in z vodstvom podjetja. V pripravi je sms sistem obveščanja strank o zaključku njihovega naročila oz. ob morebitnih zamudah.

ORGANIZACIJA ČASA
Posvetili smo se samoorganizaciji in organizaciji časa, kjer so se zaposleni seznanili z lastnimi rezervami in z orodji, ki so jim na voljo, da razbremenijo svoje urnike in so pri delu bolj učinkoviti, opravijo več dela v krajšem času in se pri tem ne počutijo preobremenjeno.

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE – BOLJŠI MEDOSEBNI ODNOSI
Dobili so ustrezna znanja, kako komunicirati s svojimi ekipami in z drugimi oddelki, postavili so si lastne cilje in cilje za svoje ekipe, ki jih želijo doseči do konca letošnjega leta in izvajajo aktivnosti, ki so potrebne.

Sistemizirali smo delo z informacijami na nivoju vodij, ki so se doslej preveč ukvarjali z operativnimi nalogami, namesto z vodenjem ljudi in skrbjo za pretok informacij.

DELEGIRANJE NALOG
Na področju vodenja ekip in organizacije delavnika ter dela nasploh dorekli kako predajati naloge sodelavcem na ustrezen način, kako posredovati pomembne informacije in jih ustrezno in pravočasno pridobivati. Sprejeli smo dogovor, da zmanjšajo svoje operativne aktivnosti in povečajo aktivnosti, povezane z vodenjem ljudi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Facebook