Splošni pogoji poslovanja Kovinarstva Bučar d.o.o. Splošni pogoji poslovanja KB-CE d.o.o.

1. SPLOŠNO

a) Vse dobave blaga in storitve temeljijo izključno na naslednjih Splošnih pogojih poslovanja družbe Kovinarstvo Bučar d.o.o., Ptujska cesta 61, 2204 Miklavž na Dravskem polju (v nadaljevanju: prodajalec). Odstopajoči dogovori so veljavni samo, če so sklenjeni v pisni obliki. Tudi za vse morebitne kasnejše dobave veljajo ti splošni pogoji poslovanja.
b) Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pisno potrditvijo veljavnosti dogovora. Kot pisna potrditev šteje potrditev, izročena kupcu, poslana po pošti, elektronski pošti ali faksu.
c) Prodajalčeva ponudba, ki je podlaga za kupčevo naročilo, je samo informativne narave, cena pa je navedena s pridržkom kasnejše pravice do spremembe.
Odstopanja od teh pogojev veljajo le v primeru, če so bila ta s strani prodajalca pisno potrjena. Za pisno potrditev veljajo dopis, faks, elektronska pošta in drugi mediji, na katerih je mogoče shraniti zapis.

2. DOBAVNI ROKI, ZAMUDE IN PREHOD NEVARNOSTI

a) Rok za dobavo blaga velja po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta v pisni obliki. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila.
b) Če prodajalec zaide v zamudo, je kupec upravičen, skladno z zakonskimi določbami, odstopiti od pogodbe, potem ko je prodajalcu zaman dal najmanj 14-dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati niti jih je bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.
c) Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.
d) Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila, veljajo s pridržkom, če bo tudi prodajalec prejel material v dogovorjenem roku s strani svojih dobaviteljev.

3. PLAČILNI POGOJI, ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA

a) Račun, ki ga izda prodajalec, mora kupec poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Račun mora poravnati v celoti, delna plačila niso dopustna, razen na podlagi predhodnega pisnega dogovora s prodajalcem. Kot dan izvršitve plačila šteje dan, ko je celotni znesek računa nakazan na transakcijski račun prodajalca. Če kupec pride v zamudo s plačilom, je prodajalcu dolžan plačati zakonske zamudne obresti.
b) Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca brezplačno hrani blago v svojih prostorih največ 7 dni, šteto od dneva, ko je kupec prejel obvestilo o prevzemu blaga.
Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, lahko prodajalec zahteva plačilo stroškov hrambe in skladiščenja blaga za vsak začeti teden v višini 0,5 % prodajne vrednosti blaga. Prodajalec kupcu za stroške hrambe oz. skladiščenja izstavi račun. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.
Od drugega tedna zamude pri prevzemu blaga naprej je prodajalec upravičen izdati fakturo kupcu za stroške skladiščenja in ni odgovoren za nobeno škodo, poslabšanje stanja blaga med skladiščenjem ali druge tovrstne reklamacije.
c) V primeru, da kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, o čemer pošlje pisno izjavo kupcu. V primeru odstopa od pogodbe ima prodajalec pravico kupcu zaračunati škodo v zvezi z izvedbo storitve in stroške za skladiščenje blaga.
d) Če je prodajalec dobavil blago v namembni kraj, je kupec dolžan zagotoviti dostopnost do kraja raztovora za vlečno tovorno vozilo (posebej naj bo pozoren na ustreznost oz. kakovost cest in potreben prostor za tovornjake) in pravilno raztovarjanje dostavljenega blaga z za to namenjeno mehanizacijo.

4. LASTNINSKI PRIDRŽEK

a) Prodajalec si do popolnega plačila kupnine in vseh stroškov, ki bi prodajalcu nastali v zvezi s prevzemom in dobavo blaga, pridržuje lastninsko pravico na dostavljenem blagu. V primeru vgradnje ali montaže dobavljenih izdelkov z drugimi izdelki si prodajalec pridržuje lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.
b) V primeru zastavitve, tatvine ali drugega posega v prodajalčeve pravice ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninski pridržni pravici prodajalca odgovarja kupec.
c) V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi s plačilom, je prodajalec upravičen prodano blago odvzeti. Pri takšnem prevzemu blaga ne gre za odstop od pogodbe, razen če prodajalec to izrecno pisno izjavi. V primeru zahteve prodajalca po uveljavitvi lastninskega pridržka kupec dovoljuje, da prodajalec vstopi v njegove prostore, v katerih je shranjeno blago in blago, prevzame ter odpelje.

5. PREHOD NEVARNOSTI

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri dostavljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca v trenutku izročitve blaga prevozniku oz. pooblaščencu ne glede na to, kdo nosi stroške transporta.
V primeru, da je blago na vozilu namenjeno več kupcem, vsak posamezni kupec prevzema odgovornost za morebitno poškodovanje celotnega blaga, tudi tistega, ki ni njegova last, ki ga povzroči prevzemnik z nestrokovnim ravnanjem pri prevzemu blaga.

6. JAMSTVO IN GARANCIJA

a) Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kakršna je dobil od dobavitelja.
b) Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe ter nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago ali zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.
Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, predvsem pa ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, projektov, specifikacij in drugih informacij, ki jih je zagotovil kupec. Prodajalec ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode. Prodajalec prav tako ne odgovarja za škodo, ki ni nastala neposredno na blagu, npr. za izgubljen dobiček ter druge premoženjske in nepremoženjske zahtevke.
c) Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki je nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem.
Kupec nikakor ne sme uporabiti/prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.
d) Če je kupec že vgradil poškodovane izdelke z očitnimi stvarnimi napakami, za katere pri prodajalcu predhodno ni uveljavljal garancije, garancije za takšne izdelke kasneje ne more več uveljavljati.Prodajalec ne jamči za popolno ujemanje barvnih odtenkov žlebov, cevi in drugih KKI oz. med izdelki, ki so prašno barvani, in izdelki, proizvedenimi iz barvanih kolutov. Posebej pri barvah RAL 9006 in 9007 se vedno pojavlja rahlo barvno odstopanje. Te izdelke lahko po naročilu prodajalec prašno pobarava in s tem zagotovi popolno barvno skladnost izdelkov.

7. ODSTOP

a) Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:
• če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;
• če je kupec pisno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne odzove na dodatni, s strani prodajalca postavljeni rok;
• če kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni;
• če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno oz. plačilno sposobnost.
b) Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:
• če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni mogoča;
• če se prodajalec ne drži tudi naknadnega, podaljšanega dobavnega roka. Naknadni rok postavi kupec prodajalcu po predhodnem dogovoru.
V primeru, da stranki odstopita od pogodbenega razmerja, morata druga drugi vrniti ali poravnati vse prejeto blago in stroške že opravljenih storitev.

8. GRAJA NAPAK

a) Kupec je dolžan prejeto blago na običajen način pregledati ali ga dati v pregled in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prevzema blaga, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma.
b) Kupec se zavezuje količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno sporočiti oziroma reklamirati takoj po odkritju, vendar najkasneje v 8 dneh od prevzema blaga.

9. REKLAMACIJA

a) Po podani reklamaciji mora kupec v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije, v nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije. Kupec prodajalcu lahko vrne blago le s prodajalčevim soglasjem.
b) Prodajalec sprejema kakršnokoli reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ki vključujejo tudi ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, stopnjo in odkritjem napake, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (račun, podpisana dobavnica in CMR pri direktnih dostavah).
c) Kupec v primeru reklamacije reklamiranega blaga ne sme uporabiti/montirati/prodati, dokler reklamacija ni rešena. Zraven tega mora kupec prodajalčevemu predstavniku omogočiti, da pregleda reklamirano blago oziroma da uredi pregled reklamiranega blaga po tretji osebi.
d) Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake.
Če je tehnično upravičeno, da izdelka ni mogoče vgraditi ali uporabiti, in se zato izdelek zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.
e) Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.
f) Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe ter nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.
g) Pridržujemo si pravico do odstopanj barvne nianse pri pločevini, ki je posledica dobave iz različnih šarž.
Prodajalec si pridržuje pravico do izbire, ali bo blago z napako nadomestil z novim ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu ali ponudil odškodnino.
h) Glede na tehnične karakteristike strešnih panelov, ki imajo pločevino na zgornji in Alu folijo na spodnji strani, zlasti zaradi namena njihove končne uporabe, ne prevzemamo odgovornosti in ne upoštevamo nobene reklamacije, ki se nanaša na morebitne poškodbe spodnjega dela strešnega panela, na katerem je nameščena Alu folija.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali predvidljive škode niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega in/ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.

11. VIŠJA SILA

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitev pogodbe prišlo zaradi višje sile. Izraz »višja sila« pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj dosega njunega poslovanja. Pomanjkanje blaga na svetovnem trgu šteje kot višja sila. Takšne okoliščine v času njihovega trajanja prodajalca oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. O obstoju takšnih okoliščin mora prodajalec nasprotno stranko obvestiti takoj, ko izve za njihov nastop.

12. KRAJ IZPOLNITVE

Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica prodajalca, pri katerem je kupec naročil blago.

13. REŠEVANJE SPOROV

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Mariboru, uporabljalo pa se bo slovensko materialno pravo, če med strankami ne bo dogovorjeno drugače.

14. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja družbe Kovinarstvo Bučar d.o.o. veljajo od 1. 1. 2018 in veljajo do spremembe oz. preklica.

15. POMEMBNA NAVODILA

POMEMBNA NAVODILA ZA TRANSPORT, SKLADIŠČENJE, MANIPULIRANJE IN MONTAŽO PROFILIRANE TRAPEZNE PLOČEVINE Z IZOLACIJO IN BREZ NJE TER DRUGIH IZDELKOV TRANSPORT
Profilirano trapezno in drugo pločevino z izolacijo in brez nje prevažamo v suhih transportnih sredstvih, prekritih z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki ne prepušča vode in ne pušča barve. Tovor mora biti pričvrščen na transportno sredstvo s tekstilnimi trakovi.
RAZTOVARJANJE Z DVIGALOM
Za dvigovanje morajo biti paketi vedno pritrjeni vsaj na dveh točkah, ki sta medsebojno odmaknjeni najmanj za polovico dolžine samih paketov. Za dvig je priporočena uporaba trakov iz sintetičnih vlaken (najlon) širine najmanj 10 cm, tako da je obremenitev enakomerno porazdeljena po traku in ne povzroča deformacij. Pod paketom in nad njim je treba uporabiti distančnike, ki so sestavljeni iz ravnih in močnih elementov iz lesa ali plastičnega materiala in preprečujejo neposreden stik trakov s paketom.
Distančniki morajo biti vsaj 4 cm širši od širine paketa in morajo biti široki vsaj toliko, kot je širok trak. Potrebna je previdnost, da ne pride do premikanja, obešenja in naslona med dvigovanjem. Operacije se izvajajo previdno in pozorno.
RAZTOVARJANJE Z VILIČARJEM
V primeru, da se raztovarjanje izvaja z viličarjem, je treba paziti na dolžino paketov in na njihovo morebitno pregibanje, da se izognemo poškodbam na spodnjem delu paketa. Zaradi tega svetujemo uporabo viličarjev, ki so prilagojeni premikanju panelov ali podobnih izdelkov. Če se paketi razkladajo na strešni nosilec, mora delo potekati v območju gradbenega odra, sicer se je treba posvetovati z vodjo gradbišča. Na nagnjenih strešnih konstrukcijah je treba pakete oz. plošče zavarovati pred drsenjem. Ko je blago dostavljeno, je treba nemudoma preveriti, ali je v njem naročeno število kosov in ali je blago morebiti vidno poškodovano. V zvezi z morebitnimi odstopanji je treba nemudoma pisno ugovarjati prodajalcu.
SKLADIŠČENJE
Paketi morajo biti vedno privzdignjeni od tal, tako v skladišču kot na gradbišču. Paketi morajo biti položeni na ustrezne podloge (les, stiropor …) in se morajo po možnosti skladiščiti v suhih in zračnih prostorih, da ne bi prišlo do kondenzacije in posledično oksidacije na njihovih manj zračnih delih.
Izdelki s pločevino iz galvanizirane kovine morajo biti skladiščeni v suhem in zračnem prostoru. Če to ni mogoče, je priporočljivo odpiranje paketov in zračenje (z njihovo medsebojno ločitvijo); če ostanejo zaprti, lahko cinkova prevleka že čez nekaj dni oksidira (rdeče-belo) zaradi elektrolitične korozije. Paketi se morajo skladiščiti z majhnim nagibom, ki omogoča odtekanje vode, še posebej takrat, ko se blago skladišči na prostem.
Če se skladiščenje na prostem podaljša, je priporočljivo pakete pokriti z zaščitnimi ponjavami iz tekstila, ki so vodoodporne in ne puščajo barve. S tem se izdelki zaščitijo pred vlago, umazanijo in sončnimi žarki.
MANIPULACIJA S PANELI
Pri manipulaciji s paneli se morajo uporabiti primerna zaščitna sredstva (rokavice, zaščitna obutev itd.) v skladu z veljavno zakonodajo. Ročno premikanje posameznih izdelkov se mora vedno izvajati z dvigovanjem panela, brez vlečenja po spodnjem delu okoli paketa. Prenos morata izvesti vsaj dve osebi (št. oseb je odvisno od dolžine). Tako orodje za manipulacijo kot tudi rokavice morajo biti čisti, da se blago ne poškoduje.
MONTAŽA
Osebje, zadolženo za montažo blaga, mora biti kvalificirano in mora poznati pravilne tehnike za izvedbo dela v skladu z veljavnimi normativi. Posamezne izdelke je treba previdno odnesti do kraja montaže. Ni jih dovoljeno vleči ali metati. Osebje, zadolženo za gradbišče, mora biti opremljeno s čevlji s podplati, ki ne povzročijo škode in odtisov na zunanjem nosilcu. Pred montažo je treba s čisto in vlažno krpo odstraniti morebitne ostanke oksidacije.
Za operacije rezanja na gradbišču je treba uporabljati primerno opremo (ročna žaga, škarje za pločevino itd.). Pri rezanju je treba preprečiti iskrenje in preveliko segrevanje materiala. Profilirana pločevina se reže tako, da je zunanja stran obrnjena navzdol. Pri vrtanju in rezanju nastale ostružke je treba takoj odstraniti s površine profilov. Za pritrditev vijakov je treba uporabiti momentni izvijač.
Za kritine z elementi iz sloja brez vmesnih spojev (prekrivanja) mora biti naklon na splošno najmanj 7 %. Za manjše naklone je treba upoštevati dodatno bočno tesnjenje.
IZDELKI IZ BARVANE PLOČEVINE
Izdelki iz barvane pločevine se dobavljajo po naročilu z zaščitnim samolepljivim slojem, ki preprečuje poškodbe na predhodno lakiranem delu panela. Zaščitna folija, ki prekriva izdelke, se mora popolnoma odstraniti v fazi montaže. Priporočamo, da se folija pri materialu, ki je bil izpostavljen soncu, odstrani v roku 3 mesecev in v roku 7 mesecev, če je material bil hranjen v skladišču. Folija se odstranjuje pri ustreznih temperaturah materiala, tj. med 5 °C in 40 °C. Poleg tega priporočamo, da se s folijo zaščiteni izdelki ne izpostavljajo neposrednemu delovanju sonca. Pri izdelkih, ki so posebej naročeni brez zaščitne folije, je treba zagotoviti posebno mero previdnosti pri premikanju in montaži.
Za škodo, nastalo zaradi nepravilnega transporta, skladiščenja, manipulacije in montaže, prodajalec ne jamči.
Za prašno barvane izdelke, ki so bili naknadno upognjeni, prodajalec ne sprejema reklamacij.Miklavž, 1. 1. 2018
KOVINARSTVO BUČAR d.o.o.

ARHIV SPREMEMB SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

1. Sprememba splošnih pogojev dne 26.02.2019
Ključni spremembi sta naslednji:
9. REKLAMACIJA
c) Kupec v primeru reklamacije reklamiranega blaga ne sme uporabiti/montirati/prodati, dokler reklamacija ni rešena. Zraven tega mora kupec prodajalčevemu predstavniku omogočiti, da pregleda reklamirano blago oziroma da uredi pregled reklamiranega blaga po tretji osebi.
h) Glede na tehnične karakteristike strešnih panelov, ki imajo pločevino na zgornji in Alu folijo na spodnji strani, zlasti zaradi namena njihove končne uporabe, ne prevzemamo odgovornosti in ne upoštevamo nobene reklamacije, ki se nanaša na morebitne poškodbe spodnjega dela strešnega panela, na katerem je nameščena Alu folija.

Facebook